4. Xử lý và đóng ticket

You are here:
< All Topics

Bước 1: Sau khi Ticket được tạo sẽ thông báo cho người phụ trách

Bước 2: Bạn sẽ phải vào kiểm tra Ticket và chuyển trạng thái thành Trong tiến độ nếu bắt đầu xử lý Ticket này

Bước 3: Nếu trong quá trình làm hoặc đang chờ phản hồi thì bạn có thể đổi trạng thái

Bước 4: Sau khi xử lý xong thì bạn có thể Đóng ticket bằng cách đổi trạng thái thành Đã đóng

Previous 3. Quản lý các thông tin liên quan đến ticket
Next 5. Chuyển đổi ticket thành FAQ
Table of Contents