3. Quản lý các thông tin liên quan đến ticket

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Ticket như: Dịch vụ, Tài sản, Hợp đồng, Tài liệu, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình chi tiết dữ liệu Ticket

Ví dụ, thêm Tài sản liên quan vào Ticket, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết ticket mà bạn muốn thêm Tài sản liên quan

Bước 2: Tại khối Liên quan, bạn chọn Tài sản

Bước 3: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Tài sản tại bên trái màn hình. Tại đây, bạn có thể Chọn tài sản đã có sẵn hoặc Thêm tài sản mới

Bước 4: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu, thông tin tài sản mà bạn chọn hoặc tạo mới sẽ được liên kết vào ticket này

**Quan trọng: Các dữ liệu khác trên khối Liên quan của Ticket bạn thực hiện thêm tương tự như trên

Previous 2. Thời gian xử lý (Timecard)
Next 4. Xử lý và đóng ticket
Table of Contents