2. Xóa dữ liệu

You are here:
< All Topics

Chức năng này áp dụng khi:

– Bạn chăm sóc khách hàng nhưng khách hàng không muốn tương tác nữa.

– Dữ liệu bị dư thừa.

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này, bạn phải được cấp quyền Xóa dữ liệu trên hệ thống.

Để xóa dữ liệu bạn thực hiện như sau:

Ví dụ: Muốn xóa 1 Đầu mối

(1). Vào màn hình danh sách Đầu mối, chọn vào icon 3 chấm   trên record Đầu mối muốn xóa.

(2). Chọn “Xóa”.

Tips: Bạn có thể xóa nhiều record bằng cách:

​(1). Tick vào các đầu mối muốn xóa .

(2). Chọn vào icon thùng rác  để xóa.

(Trong trường hợp bạn lỡ tay xóa dữ liệu quan trọng thì bạn yên tâm, dữ liệu bạn đã lỡ tay xóa vẫn còn có thể được khôi phục lại. Để thực hiện khôi phục lại, bạn thực hiện theo các bước sau:

(1). Tại menu, rê chuột vào “Công cụ” và chọn “Thùng rác”.

(2). Tìm kiếm dữ liệu đã xóa ở Module tương ứng, ví dụ module Đầu mối.

(3). Lựa chọn dữ liệu muốn khôi phục.

(4). Chọn “Yes” để xác nhận.) 

Hien tại Thùng rác đang được đóng tránh tình trạng xóa nhầm

Previous 13. Giới thiệu các màn hình cơ bản
Next 3. Tìm kiếm dữ liệu
Table of Contents