2. Xem và chỉnh sửa Chi tiết đơn hàng

You are here:
< All Topics

1. Xem chi tiết đơn hàng

Bảng Chi tiết đơn hàng bạn có thể xem:

  • Số đơn hàng
  • Chi tiết thanh toán
  • Ngày giờ đặt hàng
  • Tình trạng đặt hàng
  • Chi tiết khách hàng:
   • Tên người dùng và email, cùng với liên kết để xem hồ sơ của họ và các giao dịch mua khác mà khách hàng có thể đã có trước đây
   • Chi tiết thanh toán
   • Chi tiết vận chuyển

2. Chỉnh sửa Chi tiết đơn hàng

Hầu hết các chi tiết trong phần này có thể được cập nhật hoặc thay đổi.

  • Để thay đổi ngày và giờ, hãy sử dụng bộ chọn ngày thả xuống và bộ chọn số lượng cho thời gian.
  • Để thay đổi trạng thái, hãy chọn trạng thái phù hợp trong menu thả xuống.
  • Để thay đổi khách hàng, hãy chọn khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới.

Trong “Thanh toán” và “Giao nhận”, một số chi tiết khác có thể được thay đổi. Để làm như vậy, hãy chọn biểu tượng bút chì bên cạnh mỗi biểu tượng.

  • Trong “Thanh toán“, những điều sau có thể được thay đổi:
   • Địa chỉ thanh toán – địa chỉ này cũng có thể được tải từ hồ sơ của khách hàng bằng cách chọn “Tải địa chỉ thanh toán
   • E-mail
   • Số điện thoại
   • Phương thức thanh toán và chi tiết
  • Trong “Giao nhận“, những điều sau có thể được thay đổi:
   • Địa chỉ giao hàng – địa chỉ này cũng có thể được tải từ hồ sơ của khách hàng hoặc sao chép từ địa chỉ thanh toán
   • Khách hàng cung cấp ghi chú

Khi bạn đã thực hiện các thay đổi cần thiết, hãy chọn Cập nhật để cập nhật đơn đặt hàng.

Previous 12. Xem trước đơn hàng
Next 3. Xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng
Table of Contents