12. Xem trước đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để Xem trước Đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng, chọn Đơn hàng

(2). Các hàng đơn hàng có “mắt” Xem trước

Nhấp vào Xem trước sẽ mở ra Thông tin Đơn hàng, chứa Thông tin thanh toán, thông tin giao hàng, phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, các sản phẩm đã đặt và tùy chọn Sửa trạng thái đơn hàng
Previous 11. Lọc và sắp xếp đơn hàng
Next 2. Xem và chỉnh sửa Chi tiết đơn hàng
Table of Contents