3. Xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng và chọn Đơn hàng

(2). Tìm, click chọn đơn hàng cần xem và cập nhật trạng thái (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm)

(3). Xem chi tiết đơn hàng (thông tin người mua hàng, ngày tạo, sản phẩm, tổng giá trị đơn hàng, ghi chú,…). Tiếp theo chọn trạng thái đơn hàng cần cập nhật

(4). Click Cập nhật

(5). Xem kết quả đơn hàng đã cập nhật trạng thái

Previous 2. Xem và chỉnh sửa Chi tiết đơn hàng
Next 4. Xem, Chỉnh sửa và Thêm các mục Sản phẩm của đơn hàng
Table of Contents