11. Lọc và sắp xếp đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để Lọc và sắp xếp đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau: 

(1). Vào Bán hàng chọn Đơn hàng

(2). Lọc đơn hàng theo Ngày (tháng/ năm) hoặc theo khách hàng đã đăng ký

  • Chọn tháng hoặc tìm kiếm khách hàng 
  • Chọn Lọc

(3). Sắp xếp các đơn hàng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách chọn tiêu đề Đơn hàng, Ngày hoặc Tổng cộng

Lưu ý rằng cột “Tổng cộngkhông tính đến số tiền được hoàn lại

Nhấp vào số đơn đặt hàng và tên khách hàng để xem trang Đơn hàng, nơi bạn cũng có thể Chỉnh sửachi tiết đơn hàng, Cập nhật Trạng thái Thêm Ghi chú

Previous 10. Kiểm tra các đơn đặt hàng
Next 12. Xem trước đơn hàng
Table of Contents