7. Xem thử bài viết

You are here:
< All Topics

Để xem thử bài viết vừa tạo, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện các bước tương tự viết một bài mới:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới

(6). Bấm Xem thử

(7). Đây là nội dung hiển thị của bài viết khi bấm Xem thử (gồm ảnh đại diện, tiêu đề, nội dung, người tạo, ngày tạo và thẻ của bài viết)

Previous 6. Sao chép bài viết từ website khác
Next 8. Lưu nháp bài viết
Table of Contents