6. Sao chép bài viết từ website khác

You are here:
< All Topics

Để sao chép bài viết từ website khác, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới

(2). Sao chép (Ctrl+C) và Dán (Ctrl+V) Tiêu đề bài viết từ website khác 

(3). Sao chép (Ctrl+C) và Dán (Ctrl+V) Nội dung bài viết từ website khác 

(4). Chọn Chuyên mục bài viết

(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)

(6). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous 5. Sao chép bài viết từ Microsoft Word
Next 7. Xem thử bài viết
Table of Contents