8. Lưu nháp bài viết

You are here:
< All Topics

Để lưu nháp bài viết vừa tạo, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện các bước tương tự viết một bài mới:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới

(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung bài viết

(4). Chọn Chuyên mục bài viết

(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)

(6). Bấm Lưu nháp

(7). Chọn Tất cả bài viết sau đó bấm chọn Bản nháp để xem tất cả các bài viết đã lưu nháp

Previous 7. Xem thử bài viết
Next 9. Xóa bài viết
Table of Contents