4. Xem thông tin liên hệ

You are here:
< All Topics

Để xem thông tin liên hệ, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn List Liên hệ

(2). Màn hình sẽ hiện thị ra danh sách những liên đã điền vào Form Liên Hệ

(3). Để xem thông tin chi tiết của liên hệ bạn nhìn cột History và click Form tuyển dụng (có thể là Form khác nếu bạn thêm hoặc chỉnh sửa tên)

(4) Màn hình sẽ chuyển trang sang màn hình danh sách tiêu đề mà liên hệ này gửi đến. Sau đó bạn chọn tiêu đề muốn xem thông tin

(5) Màn hình sẽ hiện thị cho bạn thông tin của liên hệ đã gửi

Previous 3. Thống kê dữ liệu đăng ký
Next Bật reCaptcha cho Form
Table of Contents