Bật reCaptcha cho Form

You are here:
< All Topics

 

Để bật reCaptcha cho Form, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Form liên hệ sau đó chọn tiếp Tích hợp

(2). Chọn Cấu hình Key

(3). Có 2 trường hợp:

TH1: Nếu chưa đăng ký reCaptcha cho web thì sang (4)

TH2: Nếu đã đăng ký reCaptcha. Tiến hành điền Site Key và Secret Key, bấm Lưu để hoàn tất

(4). Truy cập vào https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html để đăng ký reCaptcha

(5). Chọn My reCAPTCHA

(6). Điền tên website và danh sách domain. Bấm Enregistrer để lấy Key

(7). Sao chép Site Key, Secret Key

(8). Dán Site Key và Secret Key, bấm Lưu để hoàn tất

 

 

Previous 4. Xem thông tin liên hệ
Table of Contents