10. Truy cập nhanh vào dữ liệu qua biểu tượng yêu thích

You are here:
< All Topics

Để truy cập nhanh vào 1 dữ liệu thông qua biểu tượng yêu thích (dấu sao)

Mỗi người dùng có thể xác định danh sách yêu thích của riêng mình và sửa đổi nó liên tục. Nếu bạn muốn hồ sơ dữ liệu xuất hiện trong số Mục yêu thích

Bạn chỉ cần bật dấu sao bằng cách nhấp chuột tại màn hình xem chi tiết dữ liệu

Các dữ liệu bạn đánh dấu yêu thích, đều có thể truy cập nhanh tại icon  Yêu thích tại thanh công cụ ở bất kỳ màn hình nào

Nếu bạn không muốn dữ liệu đã bật yêu thích xuất hiện trong số mục yêu thích nữa, hãy tắt dấu sao  bằng cách nhấp chuột từ tại màn hình chi tiết dữ liệu đó

Previous 1. Tạo mới một dữ liệu và giao dữ liệu cho nhân viên
Next 2. Chỉnh sửa và cập nhật
Table of Contents