1. Tạo mới một dữ liệu và giao dữ liệu cho nhân viên

You are here:
< All Topics

Hướng dẫn tạo mới 1 dữ liệu đa phần sẽ giống nhau ở các module. Nên phần này Paroda sẽ hướng dẫn thao tác tạo mới chung cho tất cả module có trong hệ thống

Bước 1: Để tạo một dữ liệu, bạn vào 1 module bất kỳ, ví dụ tại module Lead

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản

Bước 4: Hệ thống mặc định ai tạo mới sẽ giao cho người dùng đó phụ trách, trong trường hợp Dữ liệu này bạn không phụ trách, bạn có thể nhập và chọn Giao cho “Người dùng” hoặc “Theo nhóm”

Bước 5: Sau khi điền xong nhấn Lưu

Next 10. Truy cập nhanh vào dữ liệu qua biểu tượng yêu thích
Table of Contents