2. Thời gian xử lý (Timecard)

You are here:
< All Topics

Thời gian xử lý liên kết các hành động giải quyết với ticket. Đây là cấp độ chi tiết thứ hai, nếu 1 ticket yêu cầu nhiều hành động hơn để giải quyết vấn đề

Bước 1: Tại màn hình chi tiết dữ liệu của 1 ticket, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn tạo mới Thời gian xử lý (Timecard), bạn click vào Thời gian xử lý

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Timecards tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm Timecard

Bước 4: Bạn nhập các thông tin của Timecard như:

  • Date: Ngày xử lý
  • Giao cho: Người dùng hoặc theo nhóm người dùng
  • Units: Số đơn vị tham gia xử lý
  • Time: Thời gian sử dụng
  • Product Name: Tên sản phẩm liên quan
  • Ticket: Ticket liên quan đến
  • Description Information: Thông tin mô tả
  • Change ticket status to: Thay đổi trạng thái ticket được báo cáo
  • Assign ticket to: Cho phép bạn chỉ định lại ticket đã báo cáo

Tổng thời lượng của các xử lý liên quan đến bất kỳ ticket cụ thể nào được hiển thị trong trường Giờ hoặc Ngày của ticket

Bước 5: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu

Previous 1. Tạo mới ticket
Next 3. Quản lý các thông tin liên quan đến ticket
Table of Contents