3. Thiết lập ngôn ngữ

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để thiết lập ngôn ngữ, bạn click nút Cài đặt tại màn hình trang chủ

Bước 2: Tại mục 1. Thông tin đăng nhập, bạn tìm trường Ngôn ngữ để thay đổi ngôn ngữ

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 2. Đổi mật khẩu
Next 4. Thiết lập Avatar (Ảnh đại diện)
Table of Contents