4. Thiết lập Avatar (Ảnh đại diện)

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để thiết lập Avatar (Ảnh đại diện), bạn click vào Avatar góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn cá nhân

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa

Bước 3: Ở mục 4. Hình ảnh, bạn upload hình ảnh muốn thay ảnh đại diện. Sau đó nhấn Lưu

Bước 4: Sau khi Lưu, tại màn hình Tùy chọn cá nhân bạn di chuyển xuống mục 4. Hình ảnh

    • Ở bên phải là hình ảnh bạn đã Upload lên
    • Bạn tick chọn vào Ảnh đại diện bên trái màn hình sẽ bắt đầu cắt hình ảnh đại diện

Bước 5: Sau khi chọn được vùng ảnh đã cắt nhấn Cắt Lưu hình ảnh đã cắt. Reload lại trang để xem thay đổi avatar

Previous 3. Thiết lập ngôn ngữ
Table of Contents