2. Thêm thảo luận trên màn hình trang chủ

You are here:
< All Topics

Tại màn hình trang chủ, trên thanh công cụ bên phải màn hình, bạn click vào icon  Thảo luận

    • Tìm kiếm ở Thảo luận: Cho phép tìm kiếm tất cả các cuộc thảo luận tại đây
    • Bắt đầu cuộc thảo luận mới: Thêm cuộc thảo luận mới
    • Liên kết: Có thể liên kết cuộc thảo luận này với 1 dữ liệu trên module nào đó tại đây

Gửi đến: Có thể chọn gửi đến tất cả người dùng hoặc chỉ định 1 người dùng khác

Previous 1. Xem thảo luận trên màn hình trang chủ và từng dữ liệu
Next 3. Thêm thảo luận trên màn hình chi tiết dữ liệu
Table of Contents