3. Thêm thảo luận trên màn hình chi tiết dữ liệu

You are here:
< All Topics

Bạn truy cập vào màn hình chi tiết 1 dữ liệu, rê chuột xuống cuối màn hình bạn sẽ thấy trường Thảo luận

    • Bắt đầu cuộc thảo luận mới: Thêm cuộc thảo luận mới
    • Gửi đến: Có thể chọn gửi đến tất cả người dùng hoặc chỉ định 1 người dùng khác
Previous 2. Thêm thảo luận trên màn hình trang chủ
Table of Contents