2. Thêm một chuyên mục con

You are here:
< All Topics

Để thêm một chuyên mục con vào chuyên mục cha đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Chuyên mục 

(2). Nhập Tên chuyên mục con muốn tạo 

(3). Đường dẫn không dấu:

– Nếu để trống thì mặc định đường dẫn của chuyên mục con sẽ là Tên chuyên mục con viết bằng số và chữ cái thường không dấu, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang (Ví dụ: chuyen-muc-con-1)

– Nhập vào đường dẫn không dấu mong muốn, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang

(4). Chuyên mục hiện tại: Chọn chuyên mục cha để chuyên mục đang tạo trở thành chuyên mục con. 

(5). Nhập Mô tả của chuyên mục con (nếu có)

(6). Chọn Thêm chuyên mục để hoàn tất

(7). Đây là kết quả thêm thành công chuyên mục con

Previous 1. Tạo chuyên mục mới
Next 3.Chỉnh sửa chuyên mục
Table of Contents