3.Chỉnh sửa chuyên mục

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa chuyên mục đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Chuyên mục

(2). Tìm chuyên mục cần chỉnh sửa (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm), rê chuột vào tên chuyên mục đó và chọn Chỉnh sửa 

(3). Chỉnh sửa Tên, Đường dẫn, Chuyên mục hiện tại, Mô tả sau đó bấm Cập nhật để hoàn tất

Previous 2. Thêm một chuyên mục con
Next 4. Nhập ảnh đại diện cho chuyên mục bài viết
Table of Contents