1. Tạo chuyên mục mới

You are here:
< All Topics

Để tạo chuyên mục mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Chuyên mục

(2). Nhập Tên chuyên mục muốn tạo

(3). Đường dẫn không dấu: 

– Nếu để trống thì mặc định đường dẫn của chuyên mục sẽ là Tên chuyên mục viết bằng số và chữ cái thường không dấu, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang (Ví dụ: chuyen-muc-1)

– Nhập vào đường dẫn không dấu mong muốn, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang

(4). Chuyên mục hiện tại:

– Để trống nếu bạn đang tạo một chuyên mục mẹ

– Chọn chuyên mục mẹ để chuyên mục đang tạo trở thành chuyên mục con

(5). Nhập Mô tả của chuyên mục (nếu có)

(6). Chọn Thêm chuyên mục để hoàn tất

Next 2. Thêm một chuyên mục con
Table of Contents