4. Thêm module vào màn hình trang chủ

You are here:
< All Topics

Để thêm module vào màn hình trang chủ, giúp bạn xem nhanh các dữ liệu chính của một module

Bước 1: Click chọn Thêm cửa sổ, sau đó chọn Module để thêm cửa sổ module mà bạn muốn

Bước 2: Popup Thêm module xuất hiện, tại đây bạn chọn module và thiết lập các trường của module để hiển thị tại màn hình trang chủ

Ví dụ, hiển thị module Công việc tại màn hình trang chủ

    • Tiêu đề cửa sổ: Đặt tên cho cửa sổ hiển thị (ví dụ: Công việc)
    • Hiển thị: Cho biết số lượng dữ liệu sẽ được hiển thị (ví dụ: 12)
    • Module: Chọn module có trên hệ thống mà bạn muốn hiển thị (ví dụ: Công việc)
    • Lọc bởi: Bộ lọc nào sẽ được sử dụng để hiển thị trang tổng quan đó (ví dụ: Bộ lọc tất cả)
    • Các trường để hiển thị: Thiết lập trường nào sẽ được hiển thị, tối đa là 2 trường (ví dụ: Tên công việc và Tiến độ)

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất, kết quả của cấu hình này có thể được nhìn thấy trong màn hình như sau

Previous 3. Thêm biểu đồ báo cáo vào màn hình trang chủ
Next 5. Các chức năng trong mỗi 1 widget
Table of Contents