5. Các chức năng trong mỗi 1 widget

You are here:
< All Topics

Các chức năng trong mỗi 1 widget bao gồm:

    • Sửa: Thay đổi kích thước hiển thị của widget
    • Làm mới: Làm mới dữ liệu trong widget
    • Ẩn: Ẩn widget khỏi bảng điều khiển
Previous 4. Thêm module vào màn hình trang chủ
Next 6. Thay đổi bố cục trang chủ
Table of Contents