2. Thêm hoạt động và việc cần làm

You are here:
< All Topics

Cho phép bạn ưu tiên cho các hoạt động liên quan đến lead của mình, chỉ định người dùng hoặc liên hệ có liên quan với hoạt động.

Hơn nữa, lịch của mỗi người dùng có thể được chia sẻ với lịch của những người dùng khác.

Paroda cung cấp 2 loại hoạt động khác nhau:

    • Thêm hoạt động: Khi chăm sóc lead, bạn sẽ tiến hành các hoạt động chăm sóc để tiếp cận – khảo sát nhu cầu của khách hàng tiềm năng như gọi điện tư vấn, gặp mặt trao đổi, v…v… Để chủ động hơn trong việc chăm sóc, bạn cần lên kế hoạch cho những hoạt động này, hệ thống sẽ hỗ trợ thông báo kịp thời lịch chăm sóc khách hàng giúp bạn không còn tình trạng bỏ lỡ khách hàng.
    • Thêm việc cần làm: Trong quá trình chăm sóc lead, bạn phát sinh ra những việc cần làm cho hoạt động của bạn. Được xác định là một hoạt động cá nhân để thực hiện trong một hoặc nhiều ngày mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào. Việc cần làm nó tương tự như bản ghi nhớ cá nhân.

Hướng dẫn thao tác Tạo hoạt động/ việc cần làm → Xem chi tiết tại đây

Previous 1. Tạo mới lead
Next 3. Thêm ghi chú
Table of Contents