1. Tạo mới lead

You are here:
< All Topics

Để thêm mới lead, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Lead

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Thêm hoạt động và việc cần làm
Table of Contents