3. Thêm ghi chú

You are here:
< All Topics

Trong quá trình chăm sóc, có những lưu ý phát sinh, những sở thích của khách hàng cần note thì bạn có thể note nhanh tại chức năng Ghi chú tại mỗi dữ liệu. Giúp bạn tránh tình trạng bỏ xót những thông tin cần chú ý, mang lại hiệu quả hơn trong việc chăm sóc.

Hướng dẫn thao tác Thêm ghi chú → Xem chi tiết tại đây

Previous 2. Thêm hoạt động và việc cần làm
Next 4. Thêm sản phẩm – dịch vụ lead quan tâm
Table of Contents