3. Thêm đầu công việc (Checklist)

You are here:
< All Topics

Để thêm Đầu công việc (Checklist) cho 1 công việc, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn 1 công việc mà bạn cần thêm Đầu công việc (Checklist)

Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 công việc, bạn click vào Chỉnh sửa, tại mục Đầu công việc, chọn Thêm đầu việc

Bước 3: Bạn nhập nội dung cho các Đầu việc đang tạo

Bước 4: Sau khi nhập xong, bấm Lưu để hoàn tất

Previous 2. Cập nhật tình trạng, tiến độ công việc
Next 4. Cập nhật trạng thái cho đầu công việc
Table of Contents