4. Cập nhật trạng thái cho đầu công việc

You are here:
< All Topics

Để cập nhật trạng thái cho Đầu công việc (Checklist), bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Truy cập 1 công việc mà bạn muốn cập nhật trạng thái Đầu công việc (Checklist)

Bước 2: Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào Chỉnh sửa, tại mục Đầu công việc, ở cột Trạng thái bạn tick chọn vào icon  thành  để đánh đấu Đầu công việc đã hoàn thành

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất

Previous 3. Thêm đầu công việc (Checklist)
Next 5. Sao chép/ xóa/ di chuyển đầu công việc
Table of Contents