2. Cập nhật tình trạng, tiến độ công việc

You are here:
< All Topics

Để cập nhật tình trạng, tiến độ công việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập màn hình chi tiết 1 công việc

Bước 2: Cập nhật tình trạng, tiến độ công việc. Paroda có 2 cách để cập nhật:

    • Cách 1: Tại màn hình danh sách, click vào icon để vào màn hình chỉnh sửa thông tin
    • Cách 2: Tại màn hình chi tiết, bạn đúp chuột vào trường Tình trạng, Tiến độ để cập nhật cho tình trạng, tiến độ của dự án
    • Cách 3: Tại màn hình chi tiết, nhấn nút Chỉnh sửa, cập nhật tại trường Tình trạng, Tiến độ của dự án

Bước 3: Sau khi cập nhật xong nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 1. Tạo mới công việc
Next 3. Thêm đầu công việc (Checklist)
Table of Contents