Thay đổi thông tin địa chỉ chân trang

You are here:
< All Topics

Để thay đổi thông tin địa chỉ chân trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trang

(2). Chọn Widgets

(3). Chọn tiếp Cột chân trang 1 (vì thông tin địa chỉ đang thuộc cột 1 của chân trang) 

(4). Chọn CONTACT US

(5). Thay đổi thông tin địa chỉ, bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous Thay đổi thông tin đầu trang
Next Thay đổi thông tin giới thiệu chân trang
Table of Contents