3. Thay đổi thông tin cá nhân

You are here:
< All Topics

Để thay đổi thông tin cá nhân, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thành viên sau đó chọn tiếp Hồ sơ của bạn

(2). Chỉnh sửa các thông tin: Họ, Tên, Mail… Bấm vào Quản lý tài khoản để đổi mật khẩu (nếu cần). Cuối cùng chọn Cập nhật Hồ sơ để hoàn tất

Previous 2. Chỉnh sửa thông tin người dùng đã có
Next 4. Thay đổi mật khẩu trang quản trị
Table of Contents