2. Chỉnh sửa thông tin người dùng đã có

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa thông tin người dùng đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thành viên sau đó chọn tiếp Tất Cả Người Dùng

(2). Tìm người dùng cần chỉnh sửa thông tin (có thể tìm bằng công cụ tìm kiếm) sau đó rê chuột vào Tên người dùng chọn Chỉnh sửa

(3). Chỉnh sửa các thông tin: Họ, Tên, Mail,…, Quản lý tài khoản để đổi mật khẩu (nếu cần). Cuối cùng chọn Cập nhật Hồ sơ để hoàn tất

Previous 1. Thêm một người dùng mới
Next 3. Thay đổi thông tin cá nhân
Table of Contents