Thay đổi slogan website (Khẩu hiệu)

You are here:
< All Topics

Để thay đổi slogan website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Slogan

(2). Sau đó chọn Tiêu đề -> Biểu tượng và nhận dạng Trang web -> Thay đổi Slogan

(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Previous 9. Nhúng các mã từ website khác
Next Thay đổi thông tin giới thiệu chân trang
Table of Contents