Thay đổi slogan website (Khẩu hiệu)

You are here:
< All Topics

Để thay đổi slogan website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Slogan

(2). Sau đó chọn Tiêu đề -> Biểu tượng và nhận dạng Trang web -> Thay đổi Slogan

(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Previous 9. Nhúng các mã từ website khác
Next Thay đổi thông tin đầu trang
Table of Contents