3. Thay đổi ngôn ngữ trang quản trị

You are here:
< All Topics

Để thay đổi ngôn ngữ trang quản trị, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Tổng quan

(2). Thay đổi Ngôn ngữ của trang

(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Previous 2. Thay đổi Favicon website
Next 4. Thay đổi nội dung tiêu đề trình duyệt
Table of Contents