2. Thay đổi Favicon website

You are here:
< All Topics

Để thay đổi Favicon website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Favicon

(2). Chọn tiếp Biểu tượng Site 

(3). Chọn Thay đổi ảnh để đi đến thư viện. Chọn ảnh có sẵn từ thư viện hoặc tải ảnh lên từ máy tính. Cắt ảnh nếu kích thước ảnh lớn, sau đó bấm Chọn

(4). Bấm vào Đăng bài viết để hoàn tất việc thay đổi Favicon website

(5). Kết quả thay đổi Favicon website thành công

Previous 10. Nhúng mã Google Analytics
Next 3. Thay đổi ngôn ngữ trang quản trị
Table of Contents