10. Nhúng mã Google Analytics

You are here:
< All Topics

Để nhúng mã Google Analytics, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trang

(2). Chọn 

(3). Chọn Head Code

(4). Nhập mã Google Analytics vào khung

Previous 1. Thay đổi logo, khẩu hiệu của website
Next 2. Thay đổi Favicon website
Table of Contents