3. Tạo việc cần làm

You are here:
< All Topics

Việc cần làm luôn được chỉ định cho một người dùng hoặc một nhóm người dùng; tuy nhiên, không thể mời những người dùng khác hoặc liên kết nhiều hơn một địa chỉ liên hệ.

Tạo việc cần làm thao tác giống như tạo các hoạt động (sự kiện) như trên:

1. Tạo việc cần làm từ module Lịch

Cách Tạo Việc cần làm thao tác tương tự như Tạo hoạt động, xem chi tiết tại đây

2. Tạo việc cần làm từ khối Liên quan tại màn hình chi tiết 1 dữ liệu

Cách Tạo Việc cần làm thao tác tương tự như Tạo hoạt động, xem chi tiết tại đây

Previous 2. Tạo hoạt động từ khối Liên quan tại màn hình chi tiết 1 dữ liệu
Next 4. Theo dõi hoạt động/ việc cần làm và lịch (Cập nhật trạng thái)
Table of Contents