12. Tạo và chỉnh sửa thẻ bài viết

You are here:
< All Topics

Tạo thẻ mới

Để tạo thẻ mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Thẻ

(2). Nhập Tên thẻ cần tạo

(3). Đường dẫn không dấu: Nhập vào đường dẫn không dấu mong muốn, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang

(4). Nhập Mô tả của thẻ (nếu có)

(5). Chọn Thêm thẻ để hoàn tất

Chỉnh sửa thẻ đã có

Để chỉnh sửa thẻ đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Thẻ

(2). Tìm Thẻ cần chỉnh sửa (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm), rê chuột vào tên thẻ và chọn Chỉnh sửa

(3). Chỉnh sửa Tên, Đường dẫn, Mô tả sau đó bấm Cập nhật để hoàn tất

Previous 11. Phục hồi bài viết
Next 13. Tìm kiếm bài viết đã có
Table of Contents