11. Phục hồi bài viết

You are here:
< All Topics

Để phục hồi bài viết đã xóa, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Tất cả bài viết

(2). Chọn Thùng rác

(3). Phục hồi 1 bài viết bằng cách Chọn 1 bài viết cần phục hồi sau đó rê chuột vào tên bài viết và chọn Phục hồi

(4). Phục hồi nhiều bài viết bằng cách Chọn nhiều bài viết cần phục hồi sau đó chọn tác vụ Phục hồi và bấm Áp dụng để hoàn tất

Previous 10. Chỉnh sửa bài viết đã có
Next 12. Tạo và chỉnh sửa thẻ bài viết
Table of Contents