Tạo một dự án mới

You are here:
< All Topics

Để tạo một dự án mới:

1. Chọn Dự án sau đó nhấp vào Dự án mới

2. Sau đó, bạn nhập các trường thông tin để Thêm dự án mới

2.1. Tên dự án: Tên của dự án – Hiển thị cho khách hàng

2.2. Khách hàng: Chọn và nhập đối tượng dự án hướng đến của khách hàng nào

2.3. Loại thanh toán: Có 3 loại thanh toán cho các dự án (được tự động chọn từ loại thanh toán được sử dụng nhiều nhất)

*Lưu ý: Không thể thay đổi loại thanh toán nếu tìm thấy bất kỳ công việc thanh toán nào cho dự án.

   • Giá cố định
   • Tính theo thời gian dự án: Dựa trên tổng số giờ có thể thanh toán dự án
   • Tính theo thời gian công việc: Dựa trên tổng số giờ có thể lập hóa đơn của công việc – Tổng số giờ được tính cho mỗi công việc Tỷ lệ hàng giờ (Khi tạo công việc, bạn cần đặt tỷ lệ hàng giờ cho các công việc này nếu có thể lập hóa đơn).

2.4. Trạng thái: Bạn có thể chọn trạng thái cho dự án mới

2.5. Các thành viên: Chọn thành viên dự án. Chỉ các thành viên dự án và nhân viên có quyền Quản lý dự án mới có thể truy cập dự án.

2.6. Ngày bắt đầu: Chọn ngày bắt đầu cho dự án

2.7. Ngày kết thúc: Chọn ngày kết thúc cho dự án

2.8. Tag: Gán thẻ tag cho dự án

2.9. Mô tả dự án

3. Tùy chỉnh dự án

Mỗi dự án có thể cài đặt riêng dựa trên khách hàng:

3.1. Gửi thông báo liên hệ: Có 3 loại thông báo

   • Gửi đến tất cả các địa chỉ liên hệ có bật thông báo
   • Địa chỉ liên hệ cụ thể – Nhập và chọn liên hệ cụ thể muốn gửi thông báo
   • Không gửi thông báo

3.2. Các tab hiển thị: Bạn có thể chọn những các tab hiển thị của dự án cho khách hàng theo dõi (ví dụ như: Các công việc, timesheet, tập tin,…)

3.3. Bạn có tick chọn cụ thể những loại cho phép khi khách hàng truy cập theo dõi các thông tin của dự án sau đây:

   • Cho phép khách hàng xem công việc
   • Cho phép khách hàng tạo công việc – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng chỉnh sửa công việc (chỉ những công việc được tạo từ liên hệ) – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng bình luận trên công việc của dự án – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng xem bình luận về công việc – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng xem tệp đính kèm trong công việc – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng xem các mục trong danh sách công việc – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng tải tệp đính kèm lên trên các công việc – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng xem tổng thời gian đã ghi của nhiệm vụ – Không áp dụng nếu Bỏ chọn ‘Cho phép khách hàng xem công việc’
   • Cho phép khách hàng xem tổng quan ngân sách – (Tổng quan ngân sách cho các nhiệm vụ không được hiển thị nếu Loại thanh toán của dự án là Giá cố định)
   • Cho phép khách hàng tải tệp lên
   • Cho phép khách hàng mở cuộc trao đổi
   • Cho phép khách hàng xem các mốc quan trọng
   • Cho phép khách hàng xem Gantt
   • Cho phép khách hàng xem bảng chấm công
   • Cho phép khách hàng xem nhật ký hoạt động
   • Cho phép khách hàng xem các thành viên trong nhóm
   • Ẩn nhiệm vụ dự án trên bảng nhiệm vụ chính (khu vực quản trị)

4. Sau đó, hoàn thành chọn Lưu

*Ghi chú:

  • Khi tạo dự án mới, cài đặt dự án mặc định sẽ được lấy từ dự án cuối cùng. Bạn có thể điều chỉnh nếu có bất kỳ thay đổi nào được yêu cầu.
  • Đơn vị tiền tệ của dự án sẽ là đơn vị tiền tệ cơ bản của bạn hoặc đơn vị tiền tệ của khách hàng. Nếu khách hàng có đơn vị tiền tệ thiết lập khác thì đơn vị tiền tệ cơ sở mà đơn vị tiền tệ đó sẽ được sử dụng từ hồ sơ khách hàng.
  • Nhân viên có thể xem tất cả các dự án hoặc chỉ xem được dự án họ tham gia (Thành viên dự án) bằng cách phân quyền cho nhân viên.
Previous Tạo giai đoạn cho dự án
Next Tạo trao đổi về dự án
Table of Contents