2. Thêm hoạt động và việc cần làm

You are here:
< All Topics

Cho phép bạn ưu tiên cho các hoạt động liên quan đến dự án của mình, chỉ định người dùng hoặc liên hệ có liên quan với hoạt động

Hơn nữa, lịch của mỗi người dùng có thể được chia sẻ với lịch của những người dùng khác

Paroda cung cấp 2 loại hoạt động khác nhau:

    • Thêm hoạt động: Các hoạt động có thời gian bắt đầu/ kết thúc được xác định rõ ràng, liên quan đến người dùng hoặc theo nhóm. Ngoài ra còn có một số sự kiện mặc định lần lượt được phân loại theo loại hoạt động (cuộc gọi, cuộc họp, v…v…)
    • Thêm việc cần làm: Xác định một hoạt động cá nhân để thực hiện trong một hoặc nhiều ngày mà không có bất kỳ giới hạn hàng giờ

Hướng dẫn thao tác Tạo hoạt động/ việc cần làm → Xem chi tiết tại đây

Previous 1. Tạo mới dự án
Next 3. Cập nhật tình trạng, tiến độ dự án
Table of Contents