1. Tạo mới nhà cung cấp

You are here:
< All Topics

Để thêm mới nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Quản lý các thông tin liên quan đến nhà cung cấp
Table of Contents