1. Tạo mới người liên hệ

You are here:
< All Topics

Để thêm mới người liên hệ, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Người liên hệ

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Thêm người liên hệ từ module công ty
Table of Contents