1. Tạo mới hợp đồng

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới Hợp đồng

Để thêm mới hợp đồng, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Hợp đồng

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo Hợp đồng từ module có liên quan khác

Để tạo hợp đồng trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện thao tác như sau:

Ví dụ, bạn tạo hợp đồng trên module Công ty

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 công ty, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm hợp đồng, bạn click vào Hợp đồng

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Hợp đồng tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm hợp đồng

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Hợp đồng từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module: Người liên hệ

Next 2. Cập nhật trạng thái hợp đồng
Table of Contents