2. Cập nhật trạng thái hợp đồng

You are here:
< All Topics

Để cập nhật tình trạng hợp đồng, bạn thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 hợp đồng muốn cập nhật tình trạng

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa

Bước 3: Tại trường Tình trạng bạn có thể thay đổi trạng thái như: Chưa xác định, Xử lý điều khoản, Đang xử lý, v…v…

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 1. Tạo mới hợp đồng
Next 3. Thêm phiếu thu/ phiếu chi vào hợp đồng
Table of Contents