1. Tạo mới dịch vụ

You are here:
< All Topics

Để thêm mới dịch vụ, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Dịch vụ

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Quản lý các thông tin liên quan đến dịch vụ
Table of Contents