1. Tạo mới công ty

You are here:
< All Topics

Để thêm mới công ty, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Công ty

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Chuyển đổi từ lead thành công ty
Table of Contents