1. Tạo mới bảng giá

You are here:
< All Topics

Để thêm mới bảng giá, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Bảng giá

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Liên kết bảng giá vào sản phẩm/ dịch vụ
Table of Contents