10. Tạo hồ sơ phân quyền mới

You are here:
< All Topics

Để thực hiện tạo mới hồ sơ phân quyền, bạn thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Phân quyền truy cập, click vào Hồ sơ mới

Bước 3: Nhập các thông tin chung như: Tên hồ sơ, mô tả. Tiếp theo, bạn thiết lập hồ sơ cơ sở dựa trên các hồ sơ có sẵn hoặc thiết lập mới. Sau đó, nhấn Tiếp theo

Bước 4: Tại đây bạn có thể thiết lập người dùng được phép truy cập vào những module nào trên hệ thống. Khi vào được những module đó thì thực hiện những thao tác nào trên module đó như:

    • Tạo/ Chỉnh sửa: Cho phép user được thực hiện thao tác tạo mới dữ liệu và chỉnh sửa cập nhật thông tin trên module do user đó đang phụ trách
    • Xem: Cho phép user được nhìn thấy dữ liệu trong các module
    • Xóa: Cho phép user được thực hiện thao tác xóa dữ liệu do user phụ trách

Ngoài ra, hệ thống còn cho phép Cài đặt trường và công cụ để thiết lập phân quyền chi tiết thao tác user trên các trường dữ liệu của module đó

Các chức năng khác của mỗi module như: Nhập từ file, Trích xuất, Gộp trùng, Kiểm tra trùng,… bạn cũng có thể thiết lập tại đây

Bước 5: Sau khi bạn đã cập nhật các quyền truy cập, nhấn Kết thúc để lưu lại quyền truy cập cho một hồ sơ phân quyền mới

Previous 1. Tạo người dùng mới
Next 11. Chỉnh sửa hồ sơ phân quyền
Table of Contents